Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez AUTO@MOTO. W całej witrynie używamy terminów "my", "nas" i "nasz" w odniesieniu do nich. Ta strona internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne za jej pośrednictwem, jest oferowana przez nas użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, użytkownik uczestniczy w naszej "Usłudze" i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki", "Warunki użytkowania"), w tym warunków, zasad i polityk, do których odwołują się i/lub hiperłącza w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi osób odwiedzających, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub dostawców treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej i korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, może nie być w stanie uzyskać dostępu do Witryny lub korzystać z jej usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

Każde nowe narzędzie lub funkcja dodana do tego sklepu również podlega Warunkom użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie takich aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalszy dostęp lub korzystanie z witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczać, że użytkownik akceptuje te zmiany. Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc., która zapewnia nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął lub przekroczył wiek pełnoletności w swoim regionie, prowincji lub stanie i udzielił nam pozwolenia na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu ani naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji podczas korzystania z Usługi (w tym między innymi praw autorskich).

Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i że obejmuje to (a) transmisje przez wiele sieci; oraz (b) zmiany wprowadzone w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej użytkownika są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, jakiegokolwiek korzystania z Usługi lub dostępu do niej, ani jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden sposób na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Zawartość tej witryny jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać ani wykorzystywać jej jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z większymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik, który polega na zawartości niniejszej witryny, czyni to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji informacje historyczne nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania zawartych w niej informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zmiany cen ani za modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Ilości tych produktów lub usług mogą być ograniczone, a ich zwrot lub wymiana podlega ściśle naszej Polityce zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia produktów w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie komputera. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim przy użyciu adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej opinii wydają się być złożone przez handlowców, odsprzedawców lub dystrybutorów. Użytkownik zobowiązuje się do podawania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji dotyczących zakupów i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie administrujemy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy mu dostęp do tych narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności", bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z jakichkolwiek Opcjonalnych Narzędzi Stron Trzecich. Użytkownik korzysta z Opcjonalnych Narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko. Ponadto obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez danego dostawcę (dostawców) będącego osobą trzecią i zaakceptowanie tych warunków. W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym uruchamianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe usługi i/lub funkcje będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać elementy pochodzące od stron trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceny ich treści lub dokładności, ani nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści lub strony internetowe lub inne treści, produkty lub usługi źródeł zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji związanych z takimi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami tych stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron trzecich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle określone treści (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli, bez naszej prośby, prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Opinie"), użytkownik przyznaje nam prawo, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edytowania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Opinii. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek Komentarzy w tajemnicy; (2) wynagradzania jakiejkolwiek osoby za dostarczone Komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze. 7. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać treści i Konta zawierające treści, które uznamy według naszego wyłącznego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub praw własności intelektualnej. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie mogą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej Stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z opisami produktów, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki, terminami dostaw i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub powiązanej witrynie są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana do Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej nie będzie uznawana za wskazującą, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do popełniania czynów niezgodnych z prawem lub brania w nich udziału; (c) w celu naruszania jakichkolwiek lokalnych rozporządzeń lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub praw; (d) w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, oczerniania, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany do naruszenia funkcjonalności lub działania Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej lub innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, phishingu, porywania, wyłudzania informacji, przeglądania, przeszukiwania lub skanowania sieci WWW; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie Zabronionych Warunków Użytkowania.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, bezpieczne, terminowe lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne. Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za jej pośrednictwem są (o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne. Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy wycofać Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za jej pośrednictwem są (o ile nie zostało to wyraźnie określone przez nas) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika bez oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, utracone zyski, utracone przychody, utracone dane, koszty wymiany lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, Niezależnie od tego, czy chodzi o umowę, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), ścisłą odpowiedzialność lub w inny sposób, wynikające z dostępu użytkownika do Usługi lub korzystania z niej, wszelkich produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem Usługi lub jakiejkolwiek innej kwestii związanej z Usługą, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody, straty i przyczyny działań, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty zapłaconej nam przez użytkownika za korzystanie z Usługi lub za zakup jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Usługi, lub 100 euro (EUR), w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i nasze spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to może być mimo to egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania, bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny. Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, użytkownik naruszy lub podejrzewamy, że naruszył którykolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania; i/lub możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania lub wszelkie inne zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków użytkowania). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Usługi na rzecz użytkownika, podlegają przepisom prawa kraju, w którym mamy siedzibę, i zgodnie z nimi będą interpretowane.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków użytkowania należy przesyłać do nas pocztą elektroniczną.